Privacy Policy van Administratiekantoor B. Wenneker


Administratiekantoor B. Wenneker hecht veel waarde aan de bescherming van uw
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie
geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met
persoonsgegevens. Administratiekantoor B. Wenneker houdt zich in alle gevallen aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy
policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke
minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van uw persoonsgegevens;
Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de
beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor
uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen
wijzen en deze respecteren.

Als Administratiekantoor B. Wenneker zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw
persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin,
vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.


Bescherming van uw persoonsgegevens


Wettelijk kader

Klanten, leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Administratiekantoor
B. Wenneker zorgvuldig met hun gegevens omgaat.

Administratiekantoor B. Wenneker heeft een privacy beleid ontwikkeld dat is afgestemd op
de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de (Europese) Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AvG). Het privacy beleid van Administratiekantoor B. Wenneker
wordt geëffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en (beveiligings-) maatregelen.

Beginselen verwerking

Administratiekantoor B. Wenneker volgt de beginselen voor verwerking van
persoonsgegevens, zoals deze in de wet zijn gesteld. Dit zijn:

- Rechtmatig, behoorlijk en transparant:

De verwerking van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats in overeenstemming met
de wettelijke eisen. Administratiekantoor B. Wenneker gaat zorgvuldig met uw
persoonsgegevens om en zal u daarover adequaat informeren op het moment dat uw
persoonsgegevens worden opgevraagd.

- Uitsluitend voor gerechtvaardigde doeleinden:

Persoonsgegevens worden door Administratiekantoor B. Wenneker uitsluitend verwerkt als
dat volgens de wet is toegestaan (grondslag).

Naast een wettelijke eis tot verwerking of de noodzaak in verband met het nakomen van
een overeenkomst met u, geldt ook uw toestemming als wettelijke grondslag.

- Niet meer of langer dan noodzakelijk:

Administratiekantoor B. Wenneker verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk
is voor het doe van de verwerking of nakoming van de overeenkomst die met u is gesloten.
Als gegevens niet meer nodig zijn worden ze gecontroleerd verwijderd.

- Juist, actueel en vertrouwelijk:

Administratiekantoor B. Wenneker zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk
worden behandeld en controleert periodiek of de persoonsgegevens nog juist en
betrouwbaar zijn.

Medewerkers van Administratiekantoor B. Wenneker en toeleveranciers van
Administratiekantoor B. Wenneker zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht als zij
persoonsgegevens verwerken.

- Passende technische en organisatorische beveiliging:

Administratiekantoor B. Wenneker heeft passende technische en organisatorische
maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking, verlies, beschadiging of vernietiging en eist dat ook van
betrokken organisaties zoals leveranciers.

 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers/ cliënten en
oud cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Administratiekantoor B.
Wenneker verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Administratieve doeleindes;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

- De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Administratiekantoor B. Wenneker de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Postcode;
- Woonplaats;
- Adres;
- Persoonlijke situatie;
- En soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens;
- Als daarnaast andere persoonsgegevens worden verwerkt, is dit noodzakelijk voor
het nakomen van een overeenkomst of wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden door Administratiekantoor B. Wenneker opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële
administratie
- voor 7 jaar - en indien noodzakelijk maximaal 40 jaar


Bijzondere persoonsgegevens

Voor het verzorgen van belastingaangiften en toeslagen, (subsidie) aanvragen en de
salarisadministratie is Administratiekantoor B. Wenneker vanuit de wet verplicht het BSN-
nummer te verwerken. Een volledige kopie van het identiteitsbewijs is daarnaast verplicht
vanuit de loonbelasting. De Wwft ( Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme) verplicht Administratiekantoor B. Wenneker uw identiteit vast te stellen en
bewijs daarvan te bewaren.

 

Gevoelige persoonsgegevens

Het samenstellen van diverse soorten financiële en adviesrapportages, belastingaangiften
en loonstroken vormt de kern van de dienstverlening van Administratiekantoor B.
Wenneker. Dit soort documenten wordt, evenals adviesdossiers, aangemerkt als 'gevoelige
persoonsgegevens' waarmee uiterst zorgvuldig wordt omgegaan. Vertrouwelijkheid en
geheimhouding naar derden is hiervoor het uitgangspunt. Dit geldt uiteraard ook voor
inloggegevens zoals gebruikersnamen en wachtwoorden. De technische en organisatorische
beveiliging is hierop afgestemd.


Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Administratiekantoor B. Wenneker
verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Administratiekantoor B. Wenneker de volgende
persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Geboortedatum;
- Salarisgegevens;
- Kopie ID;
- BSN-nummer;
- Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Administratiekantoor B. Wenneker opgeslagen ten
behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

- Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële
administratie voor 7 jaar en indien noodzakelijk maximaal 40 jaar


Waarom gebruikt Administratiekantoor B. Wenneker persoonsgegevens
(doelen)


Zoals elke organisatie heeft Administratiekantoor B. Wenneker persoonsgegevens nodig
voor haar bedrijfsvoering. De aard van de dienstverlening brengt daarnaast met zich mee
dat persoonsgegevens een noodzakelijk onderdeel zijn van de producten en diensten die
Administratiekantoor B. Wenneker aan haar klanten levert.


De wet stelt voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens. Rechtmatigheid is
daarbij een belangrijk uitgangspunt. Administratiekantoor B. Wenneker gebruikt
persoonsgegevens uitsluitend als een van de grondslagen van toepassing is, die in de wet
worden genoemd. Hieronder worden de verschillende doelen genoemd waarvoor
Administratiekantoor B. Wenneker persoonsgegevens verwerkt met de bijbehorende
grondslag voor de verwerking.


De grondslag op basis waarvan Administratiekantoor B. Wenneker vrijwel alle
persoonsgegevens verwerkt is noodzaak voor een (goede) uitvoering van een overeenkomst
of als voorbereiding voor het afsluiten van een overeenkomst. Dit geldt voor alle
dienstverlening die Administratiekantoor B. Wenneker voor haar klanten verzorgt, de
overeenkomsten met leveranciers, de arbeidscontracten met haar personeel en alle
bedrijfsvoering die daarvoor noodzakelijk is, zoals bijvoorbeeld de personeels- en financiële
administratie, incasso en ICT-processen, nodig om de bedrijfsvoering correct, efficiënt en
veilig te laten verlopen.


De grondslag 'voldoen aan een wettelijke verplichting‘ is van toepassing op bijvoorbeeld de
financiële- en salarisadministratie en de plicht tot meewerken aan fiscale controles.
Daarnaast is de boekhouder in de bedrijfsvoering gehouden aan enkele wettelijke plichten,
zoals het verifiëren van de identiteit van klanten in het kader van de Wwft.


Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit
noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
- Het verzorgen van de (Financiële) administratie;
- Het verzorgen van uitnodigingen
- Verzorgen van advies
- Dienstverlening door derden Administratiekantoor B. Wenneker schakelt andere
bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Dit
zijn voornamelijk leveranciers van software en ICT-systemen, maar ook organisaties
voor archiefbeheer, waaronder vernietiging, gespecialiseerde adviseurs en andere
dienstverleners.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij
hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te
waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen
verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de
politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een
dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens
af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
schriftelijk toestemming voor geeft.

- De dienstverlening door de deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van
Administratiekantoor B. Wenneker. Als deze bedrijven noodzakelijkerwijs toegang
moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, wordt daar waar nodig een
bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een
correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens
garanderen.


Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden door Administratiekantoor B. Wenneker nooit zonder uw
toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een
wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle
door de Belastingdienst, de FIOD of de AFM, organisaties die een wettelijke
opsporingsbevoegdheid hebben.

Januari 2018 informatie die bestemd is voor de overheid of bank, zoals belastingaangiften
en financiële rapportages worden door Administratiekantoor B. Wenneker uitsluitend
doorgegeven op basis van een machtiging die door u is afgegeven. Het heeft onze voorkeur
dat u deze documenten zelf naar deze derde partijen doorstuurt.


Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Eu.


Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan
16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of
wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Administratiekantoor B. Wenneker bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk
voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om
persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we
bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

- Alle personen die namens Administratiekantoor B. Wenneker van uw gegevens
kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar
aanleiding toe is;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van
persoonsgegevens.


Inbreuk op de beveiliging

Ondanks alle technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen kan een inbreuk
(data-lek) nooit volledig worden uitgesloten. Januari 2018 zoals de wet vereist, wordt een
data-lek dat ernstige gevolgen kan hebben, gemeld bij de Autoriteit persoonsgegevens en
bij de perso(o)n(en) wiens persoonsgegevens in het data-lek zijn betrokken.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van
u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook
hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf
of in opdracht van u direct aan een voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming
hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u
hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden
wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.


Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem
dan contact met ons op.


Contactgegevens

Administratiekantoor B. Wenneker

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoonnummer: +31(0)6 16 68 48 78

Postadres:
Raadhuisstraat 2
5171 CP, Kaatsheuvel

Bezoekadres:
Belgiëstraat 16
5171 PN Kaatsheuvel

over adminstratiekantoor B. Wenneker

Bij een boekhouding komt veel kijken.
Ik kan delen van deze boekhouding voor u uit handen nemen, maar kan ook alles van A tot Z in orde maken.
Veel ondernemers, bedrijven en organisaties kiezen er voor om:

    De gehele administratie te verwerken
    Een eindejaars- en/of tussen balans op te maken
    Van deze balans de aangifte inkomstenbelasting in te vullen
    De BTW aangiftes te doen

Ik ben allround, daarbij werk ik secuur en snel.
Voor de bedrijfsvoering van ondernemers is het namelijk essentieel om snel een up-to- date en volledig inzicht te hebben in de financiën.
Daar kan ik voor zorgen, tegen een zeer schappelijk tarief.Alles onder één vertrouwd en betaalbaar dak!

waar vindt u ons:

Bezoekadres:
Belgiëstraat 16
5171 PN  Kaatsheuvel

Postadres:
Raadhuisstraat 2
5171 CP  Kaatsheuvel

Telefoon: 06 1668 4878 
Email: bianca@bwenneker.nl
NL002019862B85